Twój koszyk 0 Produktów

Regulamin sklepu


REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU:

Esportowiec.com.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie esportowiec.com.pl, prowadzony przez ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna z siedzibą w Ostrołęce, przy ul. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063213, NIP: 758-10-02-865, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym , bądź telefonicznie pod numerem 608-380-947.

1. ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez stronę internetową dostępną w domenie esportowiec.com.pl.

2. Klienci mają możliwość korzystania ze sklepu esportowiec.com.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w esportowiec.com.pl (dalej: „Konto”). Świadczenie usług w ramach Konta na esportowiec.com.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w esportowiec.com.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca potwierdzenie rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna, której przedmiotem są usługi świadczone przez ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna, na warunkach określonych w Regulaminie.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w esportowiec.com.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z esportowiec.com.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Wszystkie produkty dostępne w esportowiec.com.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych esportowiec.com.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT.

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w siedzibie ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna w Ostrołęce, przy ul. T. Zawadzkiego „Zośki” 8. Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w esportowiec.com.pl w zakładce Wysyłka.

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna dotycząca zakupu danego produktu w arkus.sklep.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w esportowiec.com.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest w siedziba ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna w Ostrołęce, przy ul. T. Zawadzkiego „Zośki” 8.

9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach esportowiec.com.pl, ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w esportowiec.com.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.
Możliwe są następujące formy płatności:

• Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie sklepu przy odbiorze osobistym w siedzibie spółki ARKUS. W wybranych przypadkach ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

• Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

• Raty Santander Consumer Bank S.A. - usługa za pośrednictwem Santander Consumer Bank S.A.

• Raty Credit Agricole Bank Polska S.A. - usługa za pośrednictwem Credit Agricole Bank Polska S.A.

• Raty Alior Bank - usługa za pośrednictwem Alior Bank Polska.

11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w esportowiec.com.pl, ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. W przypadku odbioru osobistego o możliwości odebrania zamówionego produktu ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna informuje drogą elektroniczną, bądź telefonicznie. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odłożona do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane.

13. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

14. ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą poczty e-mail , lub w formie pisemnej na adres ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna podany w górnej części Regulaminu, na koszt ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna, po wcześniejszym poinformowaniu, np. telefonicznym.

16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna albo ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

17. ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

19. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w esportowiec.com.pl i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna dokonanych przez Klienta, które nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Klient wysyła zużyty sprzęt do siedziby ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka na swój koszt.

20. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu esportowiec.com.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu esportowiec.com.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

21. Podane przez Klientów dane osobowe ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w esportowiec.com.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w esportowiec.com.pl. Adres e-mail będzie przetwarzany przez ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna oraz Grupę Allegro Sp. z o.o. w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o sklepie esportowiec.com.pl.

22. ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach esportowiec.com.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w esportowiec.com.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

23. Klient przy pierwszym logowaniu w esportowiec.com.pl licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna.

24. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

25. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka w ramach arkus.sklep.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.


ZAŁĄCZNIK nr 1
Polityka Ochrony Prywatności
1. ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna oraz Sklep przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna oraz Sklep z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna oraz Sklep zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna oraz Sklep sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem arkus.sklep.pl.

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w esportowiec.com.pl jest:
a. ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna – w przypadku zakupu produktów oferowanych przez ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna;
b. Sklep oraz ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna – w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Sklep.

3. W sytuacji określonej w punkcie 2 powyżej, ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna udostępnia Sklepowi, za zgodą Klientów esportowiec.com.pl, którzy zakupili produkty oferowane przez Sklep, ich dane osobowe niezbędne do wykonania, zawartej w związku z zakupem produktu, umowy.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna oraz Sklepu w zakresie esportowiec.com.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach esportowiec.com.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.

6. Klienci mogą przeglądać esportowiec.com.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

7. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w esportowiec.com.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna oraz Sklep. i za zgodą Klientów.

9. W przypadku uzyskania przez ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna lub Sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta z esportowiec.com.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna lub Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

10. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności za pomocą Rat w systemie Santander są przekazywane Santander Consumer Finanse S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Strzegomska 42c wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094876, NIP: 898-10-11-992 oraz następuje:
a. w celu obsługi (zrealizowania) przez Santander Consumer Finanse S.A. płatności za nabyte w esportowiec.com.pl produkty,
b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w esportowiec.com.pl sposobu dokonania płatności za pomocą Rat w systemie Santander

11. ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna oraz Sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna lub Sklep zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna lub Sklep danych osobowych innemu niż ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna lub Sklep administratorowi danych.

12. ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna lub Sklep mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna lub Sklepu. lub też gdy ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna lub Sklep uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w esportowiec.com.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

13. Dodatkowo, okazjonalnie, ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty esportowiec.com.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

14. ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

15. ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z esportowiec.com.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z esportowiec.com.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.


ZAŁĄCZNIK nr 2
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki Klient może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to uczyni, Sklep zwróci Klientowi całość otrzymanych od Klienta płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, należy poinformować Sklep o swojej decyzji. Można skorzystać z OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ.

Przesyłkę wraz z oświadczeniem i dowodem zakupu należy wysłać na adres:
ARKUS s.j.
ul. T. Zawadzkiego „Zośki” 8
07-410 Ostrołęka

KOSZTY PRZESYŁKI ZWRACANEGO TOWARU PONOSI KLIENT.


UWAGA!

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY DO 24 GRUDNIA 2014 ROKU:

Sklep dokonuje sprzedaży dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, wyłącznie na zamówienia przesłane drogą elektroniczną. Kupujący wraz z towarem otrzymuje zawsze paragon lub fakturę VAT, zgodnie z danymi zawartymi w zamówieniu.
 
1. Zamówienia
 
a) Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje automatycznie wysyłany przez sklep list elektroniczny z treścią zamówienia.
b) W razie rezygnacji z zamówienia, należy anulować je drogą elektroniczną lub telefonicznie. W przypadku opóźnienia lub niemożności doręczenia przesyłki z winy Zamawiającego lub w przypadku odmowy odbioru przesyłki, Zamawiający zostanie obciążony dodatkowymi kosztami (koszty magazynowania przez kuriera, koszty manipulacyjne zgodne z cennikiem transportu).
c) Sklep może anulować i nie podjąć się realizacji zamówienia bez podania przyczyn.
 
2. Sposoby dostawy
 
Przesyłka kurierem: Kupujący ponosi koszt dostawy według cennika transportu. Towar będzie wysłany w ciągu 1-2 dni roboczych od złożenia zamówienia. Termin ten z przyczyn niezależnych od sklepu np. z powodu wyczerpania zapasów, nie odebrania przesyłek przez przewoźnika, może się wydłużyć. O opóźnieniach klient będzie informowany.
W przypadku płatności przelewem za datę potwierdzenia przyjmuje się wpływ zapłaty na konto sklepu. Kurier dostarcza przesyłki w następnym dniu roboczym od wysłania, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w typowych godzinach pracy 8-17. Możliwa jest dostawa w innych godzinach oraz w soboty za dodatkową opłatą.
W trakcie odbioru przesyłki kupujący ma prawo po podpisaniu listu przewozowego i uregulowaniu należności (w przypadku pobrania), w obecności kuriera lub pracownika poczty sprawdzić stan i zawartość przesyłki. Należy zwrócić szczególną uwagę na wszelkie uszkodzenia opakowania, taśm zabezpieczających. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy w obecności spedytora spisać protokół szkody. Należy opisać w nim wszelkie uszkodzenia opakowania i zawartości. Należy także natychmiast zawiadomić sklep.
Odbiór osobisty: Kupujący ma prawo odebrać zamówiony towar osobiście po wcześniejszym umówieniu się z pracownikami sklepu.
 
3. Warunki dostawy
 
Towar za pobraniem nie będzie wysyłany pod adresy tymczasowe np. akademiki, targi. Okres dostawy może się wydłużyć z przyczyn niezależnych od sprzedawcy. Wszystkie rowery powyżej 800 zł (z wyjątkiem towarów w promocji) dostarczane są na koszt Sklepu. Opłata za dostarczenie pozostałych produktów zależy od ich wagi i gabarytów W przypadku braku towaru w magazynie Sklep informuje o tym Kupującego. Sklep określi termin dostawy lub zaproponuje, o ile to możliwe, towar o porównywalnej cenie, parametrach i jakości. Kupujący w takim przypadku może zrezygnować z zakupu, czekać na dostawę lub zaakceptować proponowany towar. Swoją decyzję klient przesyła pocztą elektroniczną. Brak decyzji jest równoważny z rezygnacją z zakupu.
 
4. Sposób płatności.
 
a) Przelewem: towar jest wysyłany po wpłynięciu zapłaty na konto Sklepu.
b) Za Pobraniem: płatność u kuriera w momencie odbioru przesyłki.
c) Na raty: Po zamówieniu produktu, Klient zostanie przekierowany na stronę banku Santander, gdzie dokona formalności związanych ze złożeniem wniosku o raty.
 
5. Gwarancja
 
Na towar zakupiony w naszym sklepie Kupujący otrzymuje gwarancję sklepu lub/i producenta. Okres gwarancji uzależniony jest od producenta danego towaru.
 
6. Opisy towarów, zdjęcia, ceny, pomyłki.
 
a)  Sklep może odmówić sprzedaży towaru, jeśli opis towaru, informacja o dostępności towaru, cena lub stawki podatku VAT zawierają błędy.
b) Zdjęcia produktów nie są elementem opisu technicznego i nie mogą być podstawą do reklamacji z tytułu niezgodności parametrów technicznych.
c) Dokładamy wszelkich starań, aby prezentowane opisy techniczne były zgodne z rzeczywistymi, ale np. ze względu na zmiany parametrów dokonywane przez producenta mogą się pojawić rozbieżności za które sklep nie bierze odpowiedzialności. Należy sprawdzać parametry techniczne na stronach internetowych producenta lub skontaktować się ze sklepem w celu uzyskania informacji.
d) Niniejszy cennik sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia nie jest równoważne z zawarciem umowy. Klient akceptuje warunki w momencie potwierdzenia zamówienia.
Wróć